Vedtægter

§ 1.
Navn og Hjemsted

1.1. Foreningens navn er Sønderjyske Fristelser. Foreningen har hjemsted i Sønderjylland. Foreningen er stiftet den marts 2009. Og fusioneret med Sønderjyske Madglæder i Marts 2011.

 

§ 2.
Formål

2.1. Det er Sønderjyske Fristelser formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling af lokale kvalitetsfødevarer.

2.2. Sønderjyske Fristelser kan tage initiativ til fremme af udvikling af lokale kvalitetsfødevarer.

 

§ 3.
Betingelser for medlemskab.

3.1. Som medlemmer af Sønderjyske Fristelser kan optages virksomheder, der er direkte fødevareproducenter, fødevareforarbejdningsvirksomheder, spisesteder, salgssteder eller landboturisme, hvor fødevarer er en vigtig del af produktet. Der kan i Sønderjyske Fristelser også optages støttemedlemmer.

3.2. Virksomheder, der betaler kontingent betragtes som medlemmer.

3.3. En enig bestyrelse skal godkende og kan eksludere medlemmer.

 

§ 4.

Generalforsamling.

4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i udgangen at marts og dagsorden skal omfatte følgende punkter.:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af mindst 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens årsberetning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Godkendelse af budget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Indkomne forslag.

9. Forslag.

4.3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal foretages med mindst 4 ugers varsel.

4.4. Forslag til dagsorden skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

4.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 2/3 af medlemmerne med mindst 14 dages varsel til medlemmerne.

4.6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 6 uger efter modtagelse af skriftlig anmodning herom og med mindst 14 dages varsel til medlemmerne.

4.7. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag, der har foranlediget dens indkaldelse og som det fremgår af den skriftlige indkaldelse.

4.8. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved en simpel flertal. Dog gælder følgende regler for vedtægtsændringer.

4.8.1. Såfremt den samlede bestyrelse går ind for vedtægtsforslaget, kræves kun simpel flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

4.8.2. Går bestyrelsen ikke fuldtallig ind for forslaget, kræves det, at mindst 2/3 ad de afgivne stemmer afgives for vedtægtsændringen.

4.9. Hvert medlem har en stemme, som afgives ved personligt fremmøde. Stemme kan afgives gennem skriftlig fuldmagt meddelt et andet af foreningens medlemmer og fremmødte medlemmer kan kun medbringe en fuldmagt hver. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen i Sønderjyske Fristelser.

 

§ 5.
Bestyrelsen.

5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

5.2. Bestyrelsen vælges for 2 år. I lige år går 2 medlemmer ud – ulige år afgår 3 medlemmer.

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

5.4. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det – dog mindst 4 gange årligt.

5.5. Bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, herunder formanden og/eller næstformanden.

5.6. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne.

5.7. Beslutningerne træffes ved simpel flertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.

5.8. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte underudvalg i det omfang, som den finder det nødvendigt.

5.9. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

5.10. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

 

§ 6.
Kontingent.

6.1. Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentets størrelse. Kontingentet skal være betalt senest 1 måned før generalforsamlingen.

 

§ 7.
Tegning og hæftelse.

7.1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.

7.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

§ 8.
Regnskabet.

8.1. Regnskabet løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet revideres af foreningens revisor.

8.1. Det af revisorens reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden generalforsamlingen. Første regnskabsår regnes fra stiftelsesdatoen til 31.12.

 

§9.
Opløsning.

9.1 Foreningen kan opløses efter de for vedtægtsændringer gældende regler. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens formue.